Privacyverklaring


Privacyverklaring

Team-Bravo.nl respecteert de privacy van haar registreerde leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, tot het moment dat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1-wettelijke bepalingen

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de beheerder van Team-Bravo.nl .  Team-Bravo.nl is gevestigd in de Antoinette Nijhoffstraat 11, 5122 BV, Rijen.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en bewaard door Team-Bravo.nl. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.; als identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 1. Roepnaam en Achternaam
 2. Emailadres
 3. Geslacht
 4. Militair of Burger
 5. Militaire categorie
 6. Militaire plaatsingen, opkomsten etc.

Artikel 3- Doel van verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw gegevens worden verwerkt voor:

 1. Onze geregistreerde Luchtmacht-collegae administratie.
 2. Het doen van mededelingen via mails.
 3. Luchtmacht-collegae met elkaar te verbinden.

Artikel 4 – Registratie Persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en bewaard in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AGV heeft eenieder recht op :

 1. Inzage van zijn/haar persoonsgegevens.
 2. Rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens.
 3. Wissen van zijn/haar persoonsgegevens.
 4. Bezwaar tegen verwerking.
 5. Gegevensoverdraagbaarheid

(Noot: Opties 1 t/m 3 kan zelfstandig online)

U kunt de opties 4 & 5 uitoefenen door contact met ons op te nemen via register@team-bravo.nl .

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten  persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijke en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten waarna deze persoonsgegevens dienovereenkomstig niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7- Commerciële aanbiedingen

 1. U krijgt geen commerciële aanbiedingen van de beheerder.
 2. Uw gegevens worden door de beheerder niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens.

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht.

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact.

Voor verzoeken, vragen of meer informatie , kunt u zich richten tot : Team-Bravo.nl;   register@team-bravo.nl

Deze Privacyverklaring is van toepassing vanaf 11 april 2019 tot nader order.

Menu